Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze adviespraktijk algemeen

De General Data Protection Regulation (GDPR)/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Athena-AdviesenPraktijk: In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw zaken juridisch goed in kaart te brengen en nodig voor financiele afhandeling.

De plichten van de praktijk: De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het kader van de werkzaamheden plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet onze praktijk als volgt: • Uw gegevens worden voor uitsluitend specifieke doeleinden verzameld: o advisering o aangiften inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten: • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail kenbaar maken aan de directie van Athena Advies en Praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De medewerkers van Athena-AdviesenPraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder meer in dat de medewerker voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Met (andere) serviceverleners van de praktijk (IT en accountant) is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij verklaren uw gegevens op vertrouwelijke wijze om te gaan.

 Heeft u een vraag ? Bijvoorbeeld over onze omgang met uw gegevens? Dan gaat uw de directie van Athena Advies en Praktijk hierover graag met u in gesprek.

Afdrukken E-mail