header-actueel

Erf- en schenkbelasting Nederland en Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte bij deze een verwijzing naar de site van de Nederlandse Belastingdienst alsook de Vlaamse Belastingdienst inzake de tarieven (en vrijstellingen) van de erf- en schenkbelasting.

De tarieven inzake de Nederlandse erfbelasting kunt U raadplegen door hier te klikken.
Op deze pagina kan U ook verder klikken voor de vrijstellingen.

 Voor de Nederlandse schenkbelasting kunt U terecht op de volgende pagina’s.
- Tarieven schenkbelasting
- Vrijstellingen schenkbelasting

Via de site van de Nederlandse Belastingdienst bestaat er voor zowel de erf- als de schenkbelasting een rekenhulp voor de berekening van de te betalen belasting. (meer info: klik hier).

De tarieven voor de Vlaamse erfbelasting kan U raadplegen via de site belastingen.vlaanderen.be en meer bepaalde via deze link.
Hier staan alle tariefgroepen opgesomd en door erop te klikken kan U de verschillende percentages van erfbelasting raadplegen.
Eveneens kan U via deze pagina (via het menu aan de rechterzijde) de verminderingen en vrijstellingen van de Vlaamse erfbelasting raadplegen.

In Vlaanderen wordt er in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende goederen.
Voor roerende goederen is er een vlak basistarief van 3% dan wel 7% (zie: tarief roerende goederen).
Voor de onroerende goederen wordt er, net zoals bij de erfbelasting gewerkt met schijven afhankelijk van de groep waartoe men behoort (klik hier voor meer info).
Ook hier kan men via het menu aan de rechterzijde de verminderingen en vrijstellingen van de schenkbelasting raadplegen.

Verdere info omtrent de schenkbelasting in Vlaanderen vindt U op deze pagina.

Afdrukken E-mail

Een nieuw jaar, een nieuw erfrecht? Althans voor België.

Het nieuwe jaar zou wel eens een grote verandering in het erfrecht voor België kunnen betekenen. Er is na jarenlang onderhandelen een akkoord over een voorstel tot modernisering van het Belgisch erfrecht. Over het door minister Koen Geens in december 2016 gepresenteerde wetsvoorstel stemt het Belgisch parlement begin 2017. Als het wordt aanvaard, kan medio 2017 een grote verandering in het erfrecht tegemoet worden gezien.

Door de nieuwe gezinssituaties, de veranderde samenlevingsvormen was er nood aan een versoepeling van het toch wel verouderde erfrecht dat België tot op heden nog kent. Met de veranderingen is het mogelijk uw erfenis op maat te regelen, de reserve van de kinderen wordt grondig aangepakt, zelfs een familiepact met de hele familie sluiten wordt mogelijk.

Doch dit alles met het nodige voorbehoud zoals Alain Laurent Verbeke (specialist Vermogensplanning, KU Leuven) het verwoordt: ‘ Een familiaal pact sluit een juridische strijd over de erfenis uit, maar garandeert niet noodzakelijk de familiale harmonie.'

Meer info over de geplande veranderingen kan u vinden in de volgende artikelen:
http://www.tijd.be/netto/erfenis/Erfenis_plannen_wordt_minder_frustrerend.9845489-1770.art?ckc=1&ts=1483186400
http://www.cazimir.be/juridisch-nieuws/item/wat-houdt-de-aangekondigde-hervorming-van-het-familiaal-vermogensrecht-in

Afdrukken E-mail

Wijziging fiscale uitwerking ouderlijke boedelverdeling in Vlaanderen

In het standpunt 16053 de dato 13 juni 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling.
Hierbij wijkt de Vlaamse Belastingdienst af van het standpunt van de Federale Administratie hieromtrent van 6 maart 1997 (herzien op 18 januari 2002, Rep. R.J., S 64/06-01).

Belangrijkste gegeven bij het thans ingenomen standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is dat de vordering van de kinderen ter hoogte van hun erfdeel op de langstlevende ouder bij het overlijden van deze laatste niet als passief van de nalatenschap wordt gezien. Doch dat deze vordering enkel in mindering op het erfdeel van de kinderen mag worden gebracht waarbij eveneens wordt voorbijgegaan aan de jaarlijkse rente die op deze vordering dient te worden bijgeschreven.

Lees meer:
http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/erfbelasting/belastbare-grondslag/16053-ouderlijke-boedelverdeling-en-verblijvingsbedingen-en-keuzebedingen-met-last

https://www.linkedin.com/pulse/de-nederlandse-ouderlijke-boedelverdeling-en-vlabel-bart-verdickt

Afdrukken E-mail

Lezing Deutsch-Niederländische Gesellschaft

Op zaterdag 7 februari 2015 gaf Kerstin van de Ven namens Maastricht University en Athena Advies en Praktijk in Vaals een lezing over het Duits-Nederlands schenk- en erfrecht voor de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen. De lezing was bedoeld voor geinteresseerden in de regio, die vnl. persoonlijke grensoverschrijdende betrekkingen hebben, zoals (gemengd) huwelijk, familie, of woonplaats in één van beide landen met nationaliteit van de ander. De lezing beoogde de privaatrechtelijke problemen die in dergelijke gevallen een rol spelen te verduidelijken.

Aan bod kwamen de opbouw van het Nederlandse en het Duitse schenk- en erfrecht. Daarbij werd ingegaan op de soms dwingende rechtsregels m.b.t. onroerend goed, het verschil in beginselen in de verwijzingen, uitgaand van nationaliteit dan wel woonplaats, en de daadwerkelijke rechtsgevolgen. Ook werd aandacht besteed aan de aanstaande veranderingen bij de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening komende zomer en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor bestaande afspraken gemaakt door particulieren. Tevens werd ingegaan op de fiscale gevolgen die in zulke gevallen een rol spelen.

Om de tamelijk ingewikkelde theorie helderder te maken werd gebruik gemaakt van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden gingen uit van typische situaties waarin men zich bevindt: een scheiding van twee Duitsers die in Nederland wonen, de verdeling van een erfenis in Nederland naar erfgenamen die in Duitsland wonen. Wat zijn daarvan de rechtsgevolgen, de
breekpunten en hoe kunnen deze het beste aangepakt worden?

Naderhand bestond de mogelijkheid vragen te stellen en daarvan werd gretig gebruik gemaakt.

Meer weten? Vraag hier meer informatie aan.

De lezing werd gegeven door Kerstin van de Ven binnen haar activiteiten bij ITEM, Maastricht University.

Voor meer informatie over de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen: www.dng-aachen.eu

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...