header-actueel

Hervorming van het erfrecht in België

Hervorming van het Belgische erfrecht.

Vanaf 1 september 2018  ondergaat het Belgisch recht enkele ingrijpende wijzigingen  wat betreft het erfrecht .

De belangrijkste wijzigingen betreffen 3 grote pijlers, te weten:
1.     de reserveregeling inzake kinderen en ouders;
2.     in bepaalde sitiaties toegestane erfovereenkomsten;
3.     de aanpassing van de regels inzake inbreng/inkorting van schenkingen.

De centrale gedachte achter het hervormde erfrecht is dat mensen meer vrijheid, transparantie, gemoedsrust en zekerheid hebben bij het regelen van hun nalatenschap.

Ad 1. WIJZIGING RESERVE- REGELING
 De reserve van de kinderen is nu afhankelijk van het aantal kinderen dat de erflater heeft, te weten de helft bij 1 kind,  2/3de bij 2 kinderen en 3/4de bij 3 kinderen of meer.  Met ingang van 1 september 2018 zal de reserve steeds de helft bedragen ongeacht het aantal kinderen een persoon heeft.

Onder het thans geldende erfrecht hebben beide ouders elk een reserve bestaande uit 1/4de van de nalatenschap .Indien u overlijdt zonder afstammelingen in neerdalende lijn na te laten.
Deze reserve wordt vanaf 1 september 2018 afgeschaft.

Een compensatie voor de afschaffing van de reserve van de ouders is dat de nieuwe wet bepaalt dat behoeftige ouders recht hebben op een bijdrage in hun levensonderhoud.

Ad 2.  ERFOVEREENKOMSTEN
Momenteel is het in België niet mogelijk om een overeenkomst op te stellen of afspraken te maken omtrent een niet-opengevallen nalatenschap.

Na de hervorming kunnen ouders en kinderen onder bepaalde voorwaarden een notariële erfovereenkomst afsluiten.

Deze familiale erfovereenkomst betreft een erfovereenkomst gesloten tussen één of beide ouders en al hun kinderen en/of kleinkinderen waarbij het evenwicht tussen de erfgenamen centraal staat. Dit evenwicht betekent niet dat iedere erfgenaam hetzelfde moet krijgen uit de nalatenschap, maar wel dat deze toelaat ongelijkheden uit het verleden te compenseren of afspraken te maken waardoor een subjectief evenwicht wordt bereikt.

Bij deze overeenkomst kunnen in sommige gevallen ook de stiefkinderen worden betrokken.
Bij zogenoemde punctuele overeenkomsten is het de bedoeling dat specifieke afspraken tussen erfgenamen kunnen worden gemaakt over specifieke aspecten zoals het vastleggen van de waarde van een geschonken goed maar ook om reeds te aanvaarden dat zijn/haar reserve zal worden aangetast .

Ad 3 .INBRENG VAN SCHENKINGEN
Schenkingen gedaan tijdens het leven van de overledene dienen in bepaalde gevallen te worden ‘ingebracht’ in de nalatenschap, alsof ze zich hier ten tijde van het overlijden nog bevinden. Het betreft hierbij met name de schenking gedaan als voorschot op erfdeel.

Maar voor de bepaling van de omvang van de nalatenschap moeten zij worden opgenomen in de fictieve massa, om ervoor te zorgen dat de erfgenamen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.

Volgens de huidige wetgeving dient een geschonken onroerend goed, in natura in de nalatenschap te worden ingebracht. Dat zorgt voor problemen wanneer het geschonkene bijvoorbeeld grond betrof waarop na de schenking een woning was gebouwd.

Door de wijziging van het erfrecht worden de geschonken goederen voortaan slechts in waarde ingebracht. Inbreng geschiedt tegen de waarde van het geschonken goed op de dag van schenking, mét indexering.

Tags: België, Erfrecht

Afdrukken E-mail